14.1 regler

STRAIGHT POOL 14:1 regler

PARAGRAF 4.1 - SPILLETS FORMÅL
I Straight Pool skal spilleren melde hvilken bal der skal sænkes og i hvilket hul. Spilleren får godskrevet 1 points for hver korrekt sænket bal og fortsætter sin indgang indtil han ikke sænker en bal korrekt eller laver fejl. Spilleren kan sænke de første 14 baller, men før den 15. og sidste bal sænkes, lægges de sænkede 14 baller op i trekanten, med undtagelse af topballen. Spilleren har herefter mulighed for at sænke den 15. bal, samtidig med at han forsøger at sprede de oplagte baller, for på denne måde at fortsætte spillet. Den spiller som først når den fastsatte distance i henhold til gældende regler, vinder kampen.

PARAGRAF 4.2 - BALLER
Der benyttes et sæt standard baller, nummereret fra 1 - 15, samt en stødbal.

PARAGRAF 4.3 - OPLÆGNING AF BALLER
Der benyttes en standard trekant, med den øverste bal på toppunktet. 1'eren placeres i det nederste højre hjørne, 5'eren i det nederste venstre hjørne. Alle de andre baller placeres vilkårligt. Ballerne skal så vidt muligt ligge pres med hinanden.

PARAGRAF 4.4 - SCORING AF POINTS
Der gives 1 points for hver korrekt sænket bal.

PARAGRAF 4.5 - BREAKET
Vinderen af trilningen bestemmer hvem der breaker. Den der foretager breaket skal opfylde et af nedenstående krav:
1. Udpege en bal og et hul hvori denne bal skal sænkes.
2. Med stødballen ramme en nummerbal og herefter en bande og herudover sørge for at mindst 2 nummerballer rammer en bande. Kan spilleren ikke opfylde et af ovenstående krav, dømmes der break-fejl. Spilleren noteres for 2 minuspoints, for hver break-fejl.
Samtidig har modstanderen mulighed for følgende:
1. Acceptere ballernes placering, eller
2. Få ballerne lagt op påny og kræve at "fejl-breakeren" foretager et nyt break.
Denne fremgangsmåde fortsætter indtil der er foretaget et korrekt break, eller modstanderen har accepteret ballernes placering. Tre-fejl-straffen træder ikke i kraft i breaket. (Se pkt. 4.11). Såfremt breakeren laver stødbal-fejl, noteres han for een fejl og 1 minuspoints. Denne fejl tæller i forbindelse med Tre-fejl-straffen. Modstanderen får bal i hånd bag udlægslinien.

PARAGRAF 4.6 - SPILLEREGLER
1. Spilleren ved bordet fortsætter sin indgang så længe han sænker baller korrekt. Spilleren må ramme en hvilken som helst nummerbal, så længe denne er meldt, og der er meldt hul. Spilleren behøver ikke at gøre opmærksom på kombinationsstød, bandestød el.lign.
2. Ved alle stød skal stødballen ramme en nummerbal og herefter
a. Sænke en nummerbal, eller
b. Ramme en bande, eller sende en nummerbal i bande.
Såfremt enten punkt a. eller b. ikke er udført, dømmes der fejl.
Hvis en objektbal er placeret ved en bande, med mindre end een bals afstand til denne bande, er det kun tilladt at spille safe på denne bal 2 gange i træk, såfremt man benytter banden, som denne bal ligger ved. Efter to safe-stød mod denne bal, betragtes ballen som pres i bande ved næste indgang ved bordet. Herefter træder de "Generelle regler for Pool", " paragraf 1. 37 i kraft, men kun såfremt spilleren ønsker at spille på denne bal i sin 3. indgang ved bordet. BEMÆRK: Hvis en spiller har begået fejl umiddelbart før eller efter sidstnævnte stød, må vedkommende med det samme imødekomme regler i paragraf 1.37, ved stød mod denne objektbal. Såfremt spilleren ikke kan opfylde kravene i paragraf 1.37, dømmes der tre-fejl og spilleren bliver endvidere idømt 1 minuspoints for hver af de foregående fejl. Alle 15 baller bliver herefter lagt op og fejl-spilleren foretager et nyt break.
3. Når den 14. bal er sænket, stopper spillet et kort øjeblik, med den 15. bal i den position hvor den kommer til ro, og de resterende 14 baller lægges op i trekanten, med topballens område tomt. Spilleren fortsætter herefter sin indgang, enten ved at støde den 15. bal i hul og sprede de oplagte baller, for at fortsætte sin scoring. Spilleren er dog ikke tvunget til at spille på den 15. bal, men må ramme en hvilken som helst af nummerballerne. Se diagram i punkt 6, hvis den 15. bal sænkes i samme stød som den 14. bal.
4. Det er tilladt spilleren at melde safe, (af defensive årsager).
Safe-spil er tilladt såfremt reglerne iøvrigt er overholdt. Spillerens indgang ved bordet slutter, og sænkede baller i et safe-stød lægges op igen i henhold til gældende regler. Sænkede baller i et safe-stød giver ikke points.
5. En spiller må ikke "gribe en bal" på vej i hul. Hvis han gør, idømmes en straf på 1 minuspoints, samt en straf for bevidst fejl på 15 minuspoints. Modstanderen har følgende valg:
a. Acceptere ballernes placering, med stødbal i hånd i udlægsområdet.
b. Få alle 15 baller lagt op og kræve at fejl-spilleren foretager et nyt break. Denne spiller er herefter underlagt reglerne for udlægs-break.
6. Såfremt den 15. bal, eller stødballen er i vejen for trekanten, når ballerne skal lægges op, benyttes nedenstående diagram til placering af ballerne. Selve trekanten hører med til trekantsområdet.
7. Hvis en spiller har stødbal i hånd, bag udlægslinien, som ved stødbalsfejl, og alle nummerballer er bag udlægslinien, er det tilladt for spilleren at få den bal der ligger tættest på udlægslinien, lagt op på toppunktet. Hvis to baller ligger med samme afstand til udlægslinien, kan spilleren selv vælge hvilken bal han vil have lagt op.
8. Det er tilladt i Straight Pool, at lave en bevidst fejl, f.eks. et trillestød ind i packet uden at ramme bande. Fejlen tæller i forbindelse med tre-fejls-straffen. Det er ikke tilladt at lave touche eller lignende med vilje. Her skal dommeren skride ind og dømme spilleren for usportslig optræden.

PARAGRAF 4.7 - ULOVLIGT SÆNKEDE BALLER
Alle baller lægges op i henhold til gældende regler. Ingen straf.

PARAGRAF 4.8 - OBJEKTBAL UD OVER BORDET
Der dømmes fejl. Alle baller ud over bordet lægges op i henhold til gældende regler.

PARAGRAF 4.9 - STØDBAL UD OVER BORDET ELLER I HUL
Modstanderen har stødbal i hånd bag udlægslinien, undtagen hvis fejlen kan henføres til Paragraf 4.6, stk 2, Paragraf 4.6., stk. 5 eller Paragraf 4.12. I så tilfælde er disse gældende.

PARAGRAF 4.10 - STRAF VED FEJL
Der idømmes 1 minuspoints for hver fejl, som fratrækkes spillerens score. BEMÆRK: Yderligere straf ved bevidste fejl og Tre-fejl i træk. Modstanderen accepterer stødballens position, bortset fra stødbals-fejl, bevidste fejl og Trefejl-i træk.

PARAGRAF 4.11 - TRE- FEJLS- STRAFFEN
Når en spiller idømmes fejl, straffes han med 1 minuspoints eller mere og det noteres og meddeles spilleren "at han er på en fejl" Spilleren forbliver på "en fejl" indtil hans næste stød er korrekt udført, enten ved at sænke en bal korrekt, udføre et korrekt safe-stød, eller blot udføre et lovligt stød. Formår han ikke dette, straffes han med endnu 1 minuspoints. Noteringen ændres til "to fejl". Såfremt han ikke formår at udføre et korrekt stød på sin 3. indgang i træk, idømmes han en straf på 15 minuspoints. En Tre-fejls-straf sletter automatisk alle fejl. Baller lægges op og fejl-spilleren foretager et nyt break. Reglerne for break træder i kraft.

PARAGRAF 4.12 - SCOREDE POINTS
Det er muligt for en spiller at blive noteret med en negativ score efter en kamps afslutning. F. eks. 150 - 2